Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Haveafbrænding

I forbindelse med haveafbrænding henviser vi til gældende retningslinjer udfærdiget i samarbejde med Århus Kommune og Århus Brandvæsen - og henstiller i øvrigt til det begrænses af hensyn til naboerne i området - benyt i stedet Genbrugspladsen på Lystrupvej !!!!

Hele regulativet kan ses på adressen:

www.aarhusbrandvaesen.dk

Bemærk dog nedenstående uddrag af retningslinjer:

HVAD MÅ AFBRÆNDES - uddrag af pkt. 4:

 • Husholdninger må ikke foretage afbrænding af affald.
 • Undtaget herfra er mindre mængder rent og tørt haveaffald, samt rent og tørt træ, der ikke er behandlet med lak, maling, imprægnering e.lign.
 • Afbrændingen må kun finde sted i et omfang, der ikke er til gene for omgivelserne.

GENERELLE REGLER FOR AFBRÆNDING - uddrag af pkt. 8:

 • Bål skal være under konstant tilsyn af en voksen person, og tilsynspligten vedvarer, indtil ild og gløder er helt slukket.
 • Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafik.
 • Afbrændingen skal påbegyndes imod vindens retningen.
 • Århus Brandvæsen kan forbyde enhver afbrænding i det fri, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand.

AFSTANDSKRAV - uddrag af pkt. 9 og 10:

 • Afbrænding af haveaffald, herunder park- og gartneriaffald o.lign. på højst 200 liter (0,2 m3) må ikke finde sted i mindre afstand end:
  a) 10 m fra alle bygninger med hårdt tag,
  b) 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,
 • Afbrænding af festblus, herunder Skt. Hans bål må ikke finde sted i mindre afstand end 30 m fra alle bygninger med hårdt tag