Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Grundejerforeningen Kirsebærvænget indbyder hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 20. juni kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes i teltet på fællesarealet forenden af Søndersøvej.

Dagsorden til ordinær generalforsamling den 20. juni 2015
 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer:

  • a)Forslag fra Niels Bastrup, Nørresøvej 10
   Jeg vil gerne foreslå, at grundejerforeningen køber en åben trailer, som foreningens medlemmer kan låne. Det vil være en god service for medlemmerne, og det vil hjælpe beboerne til nemmere at kunne komme af med haveaffald og dermed holde området pænt. Mange grunde har ikke så god plads til egen trailer, og behovet for at alle anskaffer sig en trailer kunne jo afbødes ved at der var en fælles trailer til udlån. Jeg forestiller mig, at den kunne stå diskret på pladsen for enden af Søndersøvej, og at den kunne bookes via hjemmesiden som telte og grill. Den kunne f.eks. aflåses med en kodelås, og koden kunne ligeledes fås via hjemmesiden. Se evt. http://www.stavtrupgrundejerforening.dk/nyttig-info/trailerordning.aspx for inspiration til, hvordan det kunne fungere. En beboer kunne være ansvarlig for trailerens stand og stå for udbedringer af evt. fejl.

  • b)Forslag fra Jens Clausen, Haldsøvej 15
   Plan for udskiftning af afløbssystemet fra vejene.
   Ud fra erfaringer med vejenes afløb foreslås:
   Bestyrelsen pålægges at indhente to tilbud på etablering af nyt anlæg til afløb fra rendestensbrøndene. Tilbuddene skal danne baggrund for behandling på den efterfølgende generalforsamling (i 2016) af et forslag om at udskifte anlægget. Herunder at dette skal ske ved en kendelse i kommunen (så alle bliver betalingspligtige).
   Der henvises til rapport fra vandgruppen på foreningens hjemmeside /nyt-fra-bestyrelsen/rapport-bilag-til-ref-04-03-2015-rapport-rensning-af-roer.aspx

5.  Valg af bestyrelse og suppleanter
     Kim Plauborg, formand  er på valg - er villig til genvalg
     Ejvind Ring, bestyrelsesmedlem er på valg - er villig til genvalg
     Jan Thomsen, suppleant er på valg -  er villig til genvalg
     Thomas Mohr, revisor er på valg - ?

6. Fastsættelse af næste års kontingent for perioden.

7. Eventuelt, nedsættelse af vandudvalg.: festudvalg, legepladsudvalg

Bestyrelsen håber på en god og konstruktiv debat og opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen.

PBV.

Med venlig hilsen

Kim Plauborg

Formand