Grundejerforeningen Kirsebærvænget


Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4-12-2013

Mødet blev afholdt: Hos ny suppleant Kim Plauborg, Nørresøvej 1            

Deltagere: Claus, Charlotte, Ejvind, Peter, Kim, Alex

Afbud: Tanja

Referant: Charlotte Lauritsen(referat er forsinket pga. sygdom)


Pkt.1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

Pkt.2. Opfølgning

 • A.Opfølgning fra sidste møde/generalforsamling: Der er nu fundet 2 suppleanter til bestyrelsen, det er Kim Plauborg, Nørresøvej 1 og Alex Overgaard, Søndersøvej 10, bestyrelsen takker for deres interesse og byder dem velkommen på holdet.
  Ejvind samarbejder med legepladsudvalget om opretning af legepladsen.
 • B.Bump/vej asfalt: Claus og Glen følger sammen sagen med vejen og her bemærkes at vi skal huske 5 års gennemgangen. - dette punkt udgår fra dagsorden pkt. B og vil fremover blive fremlagt under pkt. F om asfaltbelægning. Fremover bliver punkt B et fastpunkt for ØKONOMI på dagsorden.
 • C.Beskæring af træer: Der tages kontakt til folk ifm. manglende beskæring af træer.
 • D.Hjemmeside: Charlotte sørger for at opdatere hjemmeside med referater, opdateringer mv. og tager kontakt til Per (webmaster) for en status på antal tilmeldte til nyhedsbrev.
 • E.Skiltning: Ejvind har modtaget et tilbud på skiltning fra Jupiter, der undersøges nu billigere løsninger - Charlotte kommer med et alternativ til næste møde.
 • F.Asfaltbelægning: Fremgår under pkt. B.
 • G.Indkommen post fra medlemmer: Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Jens, Haldsøvej 15 han gør opmærksom på vi skal huske kontakt til kommunen ifm. opsætning af hegn på legeplads, så der stadig er mulighed for oprensning af grøft, dette bringes videre til legepladsudvalget, så de er opmærksom og sikre sig alt er tjekket med kommunen inden opsætning.

Pkt.3. Nyt fra udvalgene

 • A.Vandudvalget:
  Pt. ingen henvendelser (Udvalg: Glen/HA8, Ejvind/SØ12, Jens/HA15)
 • B.Legepladsudvalget:
  Legepladsudvalget tager kontakt til kommunen pt. intet nyt (Udvalg:
  Jesper/SØ27, Tanja/SØ14)
 • C.Festudvalget:
  Festudvalget skal huske fastelavnsfesten og i god tid sende information rundt
  til alle - send info til Charlotte, så kommer den også på hjemmesiden og ud med
  nyhedsbrev (Udvalg: Tanja/SØ14, Anne/SØ50) 

Pkt.4. Eventuelt

Intet aktuelt

Pkt.5. Bordet rundt

Vi bemærker, at det nu ser rigtig pænt ud ved indkørsel til Søndersøvej - de nye bebyggelser på begge sider af vejen har pyntet og begge bebyggelser er pænt tilpasset området.

Pkt.6.Næste møde

Næste møde afholdes den 26. februar 2014 kl. 20.00 hos Charlotte, Søndersøvej 52