Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 17-09-2014

Mødet blev afholdt: Hos Charlotte, SØ52            

Deltagere: Claus, Charlotte, Ejvind, Peter, Kim, Alex, Tanja

Afbud: -

Referent: Charlotte Lauritsen

Pkt.1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

Pkt.2. Opfølgning

 • A.Opfølgning fra sidste møde:Referat godkendt og igangværende punkter omtales senere i referatet.

 • B.Orientering om foreningens økonomi:Peter fremlagde økonomi, som pt. har en beholdning på 183.649 til vej og 55.284 til grundejerforeningen.

 • C.Skiltning:Bestyrelsen orienterer om planlagt skiltning på den kommende generalforsamling, herefter udarbejdes aftale om den endelige skiltning så arbejdes kan igangsættes snarest derefter. Peter rykker for status om mulighed for ændring af vigepligten. Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en beboer om øget problemer med parkerede biler på Nørresøvej ifm. aktivitet i den gamle genbrugsfabrik, dette tager vi meget alvorligt og Claus retter en kontakt til ejeren for en løsning af problemet. Alex orienterer den nye bebyggelse forenden af Søndersøvej om den planlagte skiltning.

 • D.Planlægning af generalforsamling:Generalforsamlingen afholdes den 22. oktober 2014, kl. 20.00 i lokale hos Peter, Søndersøvej 18 - bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde umiddelbart inden mødet kl. 19.00. Charlotte sørger for hjemmesiden opdateres med oplysninger om generalforsamlingen. Bestyrelsen har besluttet at girokort afskaffes og i stedet oplyses betalingsoplysninger i bunden af den omdelte dagsorden for mødet, det er vigtigt folk oplyser navn og adresse ved indbetaling, såfremt folk ikke benytter netbank, så kan der stadig betales kontant direkte på mødet. Claus og Peter udarbejder forslag til pgf.7-8-12

 • D.Beskæring af træer:Peter har besigtiget problemet med beskæring af træer og bestyrelsen har besluttet at der rettes en høflig henvendelse til de berørte grundejere med en henstilling om løsning af problemet indenfor en måned - Kim laver skrivelsen, bestyrelsen orienterer om dette på den kommende generalforsamling.

 • E.Indkommen post fra medlemmer:Bestyrelsen har modtaget et forslag fra Jens Clausen HA15 om indkøb af kompostkværn - bestyrelsen kan IKKE imødekomme dette ønske, idet vi mener det må være op til den enkelte grundejer at foretage sådan indkøb.

  Pkt.3. Nyt fra udvalgene

 • A.Vandudvalget:Intet nyt

 • B.Legepladsudvalget:Intet nyt - dog kan vi igen bemærke at fodboldbanen bliver flittig brugt efter de nye investeringer.

 • C.Festudvalget:Tanja bemærker at hun vil fortsætte i festudvalget hvis der kommer nye medlemmer ellers må udvalget opløses - Janne NØ1 er evt. interesseret i at hjælpe med arbejdet - det vil være dejligt med flere medlemmer.

  Pkt.4. Eventuelt

  Tanja & Kim har oprettet en facebook gruppe, som fremover kan benyttes som ekstra information mellem medlemmerne, man kan finde gruppen under GRUNDEJERFORENINGEN KIRSEBÆRVÆNGET.

  Pkt.5. Bordet rundt

  Intet nyt.

   Pkt.6. Næste møde

  Næste møde afholdes den 22. oktober 2014 kl. 19.00 hos Peter SØ18 umiddelbart inden generalforsamlingen?