Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. november 2015

Mødet blev afholdt: Hos Ejvind, SØ12

Deltagere: Charlotte, Ejvind, Kim, Alex, Peter, Jan, Jane

Afbud: -

Referent: Charlotte Lauritsen

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt

Pkt.1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde/generalforsamlingen

A. Orientering om foreningens økonomi: Alex orienterer om regnskab pr. 01.06.2015 med saldo på kr. 309.331,04 med fordeling 254.354,17 til vej og 54.976,87 til grundejerforeningen. Pt. er der modtaget betaling fra 77 medlemmer (6 manglende indbetaling fra tidligere medlemmer) Peter og Alex går rundt til de sidste.

B. Huller i vejen på Mosevej: Peter rykker kommunen for tilbagemelding.

C. Vedligeholdelse af grønne fortov ved plejehjem: Kim har talt med pedellen ved plejeboligerne, og oplyst at vi forventer at de sørger for vedligeholdelse af grønne arealer foran egen grund, og vi forventer derfor de snarest sørger for klipningen af det høje græs mod Søndersøvej - vi følger sagen og håber på en afslutning.

D. Skader på asfalten ifm. nyt byggeri HA14: Bestyrelsen har haft kontakt til bygherre, men kan ikke påvise de er skyld i skader på vejen og vælger hermed at lukke sagen.

E. Nye naboer på Nørresøvej: Kim har besøgt de nye beboere og budt velkommen!

F. Fælles trailer: Intet nyt

Pkt.2. Indkommen post fra medlemmer Intet nyt

Pkt.3. Nyt fra udvalgene

A. Vandudvalget (Ejvind SØ12, Glen HA8, Jens HA15): Tilbud på etablering af ny dræn Jens HA15 har fremsendt mail med løsningsforslag på gravning på udvalgte steder ved næste spuling, for dermed at lokalisere problemerne - spulingen vil blive foretaget på opfordring, når bestyrelsen modtager besked om problemer i området. Bestyrelsen bakker op om forslaget og Ejvind deltager/følger sagen med tilbagemelding til bestyrelsen.

B. Legepladsudvalg (Niels NØ10, Jesper SØ27, Tanja SØ14): Kim har sørget for nye bænke, de er sat i container. Bænke og telte vil blive samlet ifm. et forårsprojekt, så bestyrelsen danner sig et overblik om sorteringen af teltene - det bemærkes der tidligere er forsøgt at skabe et system i kasser og det bør kunne opretholdes.

C. Festudvalget (Slavena SØ10, Jane SØ16, Kirsten SØ30, Susanne SØ36): Det nye festudvalg arbejder effektivt og bestyrelsen takker for deres arbejde - der er arrangeret julearrangement 13.12.2015 (nærmere informationer vil blive omdelt) samtidig foreslår de sommerfest 25.06.2016 ifm. generalforsamlingen. De vil også sørge for der arrangeres fastelavnsfest for børnene som tidligere år. 

Pkt.4. Eventuelt

  • Kim orienterer om der er udskiftet skilt på Søndersøvej, ingen ved hvem der har rettet kontakt for udskiftning, men Kim vil forsøge at få udskiftet øvrige skilte i området til nye.

  • Charlotte oplyser der pt. er 48 tilmeldte modtagere af nyhedsbrev

  • Beskæring af træer - Kim følger op på sagen

Pkt.5. Bordet rundt Intet nyt

Pkt.6. Næste møde

Næste møde afholdes den 9. marts 2016 kl. 20.00 hos Peter SØ18

?