Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015

Mødet blev afholdt: Hos Alex, SØ10

Deltagere: Charlotte, Ejvind, Kim, Alex, Peter + festudvalget Jane & Susanne

Afbud: Jan

Referent: Charlotte Lauritsen

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt 

Pkt.1. Introduktion til det nye festudvalg

Bestyrelsen havde indbudt festudvalget til at deltage i mødet, og det var en fornøjelse at byde velkommen til Jane Thøgersen SØ16 og Susanne Lynggaard Poulsen SØ36, som mødte op til mødet med mange nye ideer til det kommende arbejde.

Bestyrelsen har givet de nye medlemmer en kort orientering og de vil herefter holde internt møde om nye spændende aktiviteter evt. et kommende julearrangement - festudvalget har bestyrelsens opbakning til arbejdet og bestyrelsen modtager nærmere informationer om evt. tiltag, så dette også kan blive slået op på hjemmesiden. Det er rart at se et festudvalg med ny energi til kommende aktiviteter.

Jane og Susanne modtager gerne ideer fra områdets beboere med input til nye tiltag - mail omkring festudvalget kan sendes direkte på mail:

Jane: jane.thoegersen@gmail.com og Susanne: susannnepoulsen@hotmail.com

Festudvalget består nu af følgende medlemmer:

Jane Thøgersen (SØ16), Susanne Lynggaard Poulsen (SØ36), Kirsten Kølbæk Jensen (SØ30), Slavena Kostadinova-Overgaard (SØ10)

Charlotte sørger for kontaktinformationer til festudvalget opdateres på hjemmeside.

 

Pkt.2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde/generalforsamlingen

 1. Orientering om foreningens økonomi

  Alex orienterer om der pr. 19.07.2015 er 52 indbetalinger, dette kan skyldtes folk ikke er opmærksom på den nye betalingsperiode og Alex sørger for at rykke for indbetalinger.

 2. Huller i vejen på Mosevej

  Kim har talt med Stark som ikke er ansvarlig for udbedringen, de har rettet kontakt til kommunen og sagen undersøges nærmere. Peter tjekker vores kontaktperson Preben Mark om han kan give nærmere informationer om hvem der har ansvaret for hullet på Mosevej foran skydebanen.

 3. Fælles trailer

  Bestyrelsen har ikke modtaget udspil fra Niels Bastrup og afventer derfor nærmere før sagen kan behandles.

 4. Tilbud på etablering af ny dræn

  Ejvind tager kontakt til vandudvalget og deltager med faglig viden og måling, med henblik på at undersøge problemerne de allerede kendte steder på vejen. Peter prøver at kontakte geolog Claus Petersen om vandsituationen.

Pkt.3. Indkommen post fra medlemmer

 

Intet nyt

 

Pkt.4. Nyt fra udvalgene

 

 1. Vandudvalget (Ejvind SØ12, Glen HA8, Jens HA15)

  Intet nyt

 2. Legepladsudvalg (Niels NØ10, Jesper SØ27, Tanja SØ14)

  Intet nyt - Kim sørger for nye bænke

 3. Festudvalget (Slavena SØ10, Jane SØ16, Kirsten SØ30, Susanne SØ36)

  Præsentation af de nye medlemmer på dagens møde - se nærmere nævnt under pkt. 1.

Pkt.5. Eventuelt

 

 • Nyt byggeri på HA14 giver skader på asfalten fx på hjørnet Haldsøvej/Nørresøvej, vi undersøger om de kan være årsag til skaderne og Peter forhører sig om bygherren.

 • Rod med teltene - Charlotte tjekker hvordan det ser ud i container, vi er opmærksomme på der skal foretages en oprydning og sortering, det bør være et fælles projekt i foråret.

 • Grill kalender slettes og det ændres i stedet til TELT 1 og TELT 2 så der er mulighed for særskilt at booke 1 eller 2 telte.

 • Manglende vedligeholdelse v/ældreboliger forenden af Søndersøvej/Hedevej undersøges nærmere. Kim tager kontakt til ældreboligerne for at sikre vedligeholdelsen bliver udført.

 • Jane Thøgersen SØ16 træder ind i bestyrelsen som 2. suppleant og bestyrelsen takker for samarbejdet både med festudvalget og nu en plads i bestyrelsen

Pkt.6. Bordet rundt

Intet nyt

Pkt.7. Næste møde

Næste møde afholdes den 18. november 2015, kl. 20.00 hos Ejvind SØ12