Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Tilstede: Charlotte, Lehn, René og Glen

Afbud: Jesper, Hans Ole og Claus

Dagsorden.:

  1. Godkendelse af referat.
  2. Lukning af Nørresøvej.
  3. Opfølgning: a. Markerings pæle ved bump og sten. LD b. Asfalts belægning / revner. GT
  4. Medlemskab af grundejerforeningen / Søndersøparken.
  5. Infokassen.
  6. Bordet rundt.
  7. Næste møde.: Hvor, hvornår.
  8. Evt.

Ad.1 Godkendt uden kommentar.

Ad.2 René tager fat i kommunen og forsøger at sætte gang i behandlingen.

Ad.3 a. Markerings pæle ordnes af Lehn. Vedr. sten tages der fat i Eivind for at høre om han har mulighed for at hjælpe med at skaffe nogle. b. Glen skriver til kommunen vedrørende revner samt garanti for deres udførte arbejde.

Ad.4 Bestyrelsen kan se 2 mulige senarier i deres medlemskab, enten skal de meldes ind som 1 medlem med 16 styk vejbidrag eller skal de meldes ind som 16 selvstændige medlemmer. Der var enighed om at sidstnævnte var at foretrække så Lehn tager fat i beboerne og tilbyder dem medlemskab.

Ad.5 Kassen fjernes, ny skilt kommer senere under vejnavnet med henvisning til hjemmesiden.

Ad.6 Der er møde på torsdag med Per vedr. hjemmesiden. Det halter lidt med opdatering af hjemmesiden. Næste opgave for Per bliver at lavetilmelding for nyhedsbrev. Bestyrelsen ønsker oplyst hvor mange der har besøgt siden.

Ad.7 Næste møde holdes hos Hans Ole d. 16.06 kl. 20:00

Ad.8 Hvad sker der med Sankthans- og sommerfest ?

Legepladsen oprydning, vedligehold m.v. ?

Rykkerprocedure for kontingent indbetaling ?

 

Ref: Glen Thorvaldsen.