Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Mødet blev afholdt ved:     Charlotte Lauritsen, Søndersøvej 52

Afbud fra:                         Jesper og Hans Ole (Hans Ole mødte senere op)

Referant:                          Charlotte Lauritsen

 1.  Godkendelse af referat fra sidste møde den 24.02.2010.
  Referatet blev godkendt - dog skal det bemærkes at datoen for årets sommerfest er fastsat til den 14. august 2010 (og ikke den 14. september som skrevet i referat)
 2. Markeringspæle ved bump.
  Vi diskuterer flere løsningsforslag, og kommer frem til en holdbar løsning, så vi ikke skal flere reparationer. Glen sørger for at bestille 14 stk. "pullerter" af gummi, som opsættes ved alle bump, prisen er anslået til ca. kr. 15.000,- som tages fra vejfonden.
  Samtidig skaffes der 2 store sten til at placere på hjørnet af vejene.
 3. Sommerfest.
  Hans Ole møder op og orientere om den kommende sommerfest, som altså afholdes den 14. august 2010 - festudvalget (Hans Ole, Glen, Torben) holder møde om arrangementet.
 4. Opfølgning.
  Lukning af Nørresøvej (RK): Rene taler med kommunen
  Grønne fortove (LD):
  Umiddelbart ingen regler for brug af grøn fortov - bestyrelsen søger fortsat retningslinjer ved kommunen.
  Syn af vores veje (LD):
  Lehn sørger for kommunen, Bjarne Korreborg kommer til nærmere besigtigelse af vores veje og foretage en gennemgang af det udførte asfaltarbejde. Arbejdet er flere steder dårlig udført, og det har efterladt revner bl.a. ved Søndersøvej 11, samt samlinger mellem vejene.
  Hjemmeside referater:
  Vi har lavet nye retningslinjer for udsendelse af referat: fremover sendes referatet ud til gennemsyn i 2 dage, her er mulighed for at komme med indsigelser og kommentar, derefter sendes referatet direkte videre til Per (webmaster), som sørger for referatet kommer på vores hjemmeside.
  CL sender denne gang referatet sammen med de 2 sidste referater.
  Vi skal alle huske at danne vores mailkonto i grundejerforeningen iht. tidligere udleveret information fra Per - CL sørger for en opdatering fra Per.
  Rundgang for nye medlemmer (HOS):
  Hans Ole kan orientere om rundturen har givet 10 nye medlemskaber.
  Bank betalingsservice (LG):
  Betalingsservice er en dyr løsning, vi fortsætter derfor med girokort, men opfordre medlemmerne til at lave en fast kontooverførsel.
 5. Bordet rundt.
  Bestyrelsen taler om en arbejdsweekend ifm. Opsætning af de bestilte "pullerter" og oprydning på legeplads, samt reparation af stensætning.
 6. Næste møde afholdes ved Jesper Holm, den 18. august 2010 - kl. 20.00
  (Jesper bedes bekræfte denne aftale)

cl/18.05.2010