Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af Grundejerforeningen Kirsebærvængets Generalforsamling den 6. oktober 2004. 

 1. Valg af dirigent.  Valget faldt på Jens Clausen (H. 15)
 2. Formandens beretning  René Kvistgaard aflagde beretning - se bilag.
  Alle kan for fremtiden få en e-mail af bestyrelsesmødereferaterne, bare send din e-mailadresse til René. Adressen er: kvistgaard@oncable.dk .  Referatet kan også læses i den nye infostander på hjørnet af Haldsøvej og Søndersøvej.
  Beretningen blev godkendt. 
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. Kassereren Hans Ole Sørensen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Se bilag.
  Status fra arbejdsgrupperne.
  Sikker skolevej.  Kim og Inge rapporterede.
  Der er siden sidst etableret 4 bump på Hedevej, og gruppen arbejder videre med at få det 5. bump ved Søndersøvej gennemført. For at kunne dokumentere nødvendigheden, må der  gennemføres en trafiktælling og en hastighedsmåling på Hedevej, så det bliver næste  opgave. Der fremkom endvidere et forslag  til gruppen om en "børnetælling".
  Legepladsgruppen.  Hans Ole rapporterede. Legepladsen er blevet opgraderet med en girafgynge, bord og bænk sæt, Sfsten ved sandkassen, græsset er blevet slået hele sæsonen og endelig er der nu to fodboldmål. De næste planer er en afslutning ned mod bækken med beplantning af pil og en færdiggørelse af sandkassen med overdækning samt net i målende - så søgningen kan blive større.
  Der blev opfordret til at planlægge turneringer i petanque, fodbold mm.
  Under et senere punkt på generalforsamlingen blev det endvidere besluttet at beplante skråningen med 10 -12 frugttræer. Navnet er jo Kirsebærvænget.
  Gruppen består af Hans Ole S43, Anker H27, Jens H15.
  Vandudvalget.  Gruppen (ved Steffen Somer) understregede, at dens opgave er at sikre og tilse at vandet i området bliver ledt bort ved at gennemgå brønde og grøfter.
  Udvalget har udarbejdet en grundig beskrivelse af, hvordan afvandingssystemet fungerer, og hvad den enkelte grundejer skal gøre for at rense anlægget. Beskrivelsen blev uddelt til alle husstande i september måned 2004.
  Udvalget har i beskrivelsen bedt om accept til at gå ind på de enkelte grunde for at efterse brønde og grøfter. Hvis dette ikke kan accepteres bedes man kontakte vandudvalget.
  Alle ejendomme er i øjeblikket drænet fornuftigt.
  Udvalget består af Jens H15, Peter H7, Glenn H8, Steffen H12, Peter S48, Ejvind S12.
  Der var en forespørgsel fra salen, om engsøens oprettelse vil få indflydelse på vandstanden i området. Glen fra bestyrelsen har aktindsigt i sagen og vil følge den tæt.
 4. Indkomne forslag
  Valg af arbejdsgruppe, som skal indkalde til stiftende generalforsamling for en ny vejforening.  Efter en længere debat blev det vedtaget, at bestyrelsen kontakter og spørger den gamle arbejdsgruppe om de vil fortsætte. Dens første opgave skulle være en høring blandt beboerne om interessen.
  En evt. vejforenings opgave skulle være at stå for vedligeholdelse af vejen, for snerydning og rensning af kloakkerne ved vejen. Vurderingen på generalforsamlingen var dog, at en sådan forening skal nærme sig 100% tilslutning, for at have en berettigelse.
  Indtil videre påtager Grundejerforeningen sig ansvaret for at finansiere vedligeholdelsen af vejbumpene . Det er hermed ikke den enkelte grundejers opgave og ansvar
  Plantning af frugttræer langs volden på legepladsen. Jens´ H15 forslag blev vedtaget, og der blev straks bevilliget ca. kr 2500 til indkøb af forskellige frugttræer.
  Udlægning af slidlag på vejene i 2005 eller i 2006. Det blev besluttet, at bestyrelsen tager kontakt til kommunen for at sikre, at udlægningen af slidlag på vejene, kan køre efter den samme model, som da  vejen blev anlagt. Det vil sige, at kommunen styrer arbejdet og inddriver pengene. Det blev besluttet at stil mod 2006. 
 5. Valg af bestyrelse
  Alle blev genvalgt.
  Bestyrelsen består hermed af:
  René Kvistgaard, Søndersøvej 31, tlf 86177620  Formand
  Hans Ole Sørensen, Søndersøvej 43, tlf 86170725  Kasserer
  Steffen Somer, Haldsøvej 12, tlf 86177324
  Glen Thorvaldsen, Haldsøvej 8, tlf  86171599
  Jesper Holm, Søndersøvej , tlf 18172860
  Freya Hvaste, Haldsøvej 28, tlf 86173296  Suppleant
  Gunnar Madsen, Nørresøvej 11 tlf 86171810  Suppleant
 6. Fastsættelse af kontingent
  1. september 2004 - 31. august 2005
  Uændret kontingent: Kr. 400
  Kr. 300 for pensionister
 7. Eventuelt
  Anker H27 arbejder videre med at få etableret en hjemmeside for Kirsebærvænget. Kan bruges til referater, information, billeder, e-mails, osv.
  8.2 Lokalplan 713
  Lokalplanen for "Unicongrunden" er nu i offentlig høring frem til 1.  december.      Den kan ses på Hjemmesiden: www.aarhus.dk/kommune/lokalplaner eller kan ses eller købes på Egå bibliotek og Kommune Information, Rådhuset. Alle i området opfordres til at orientere sig om de kommende byggeplaner og evt. indsigelser eller bemærkninger skal inden 1. december sendes til:
  Århus Kommune
  Magistratens 2. afdeling
  Stadsarkitektens Kontor
  Rådhuset
  8100 Århus C

  Der var rapport fra en meget vellykket sommerfest med ca. 95 deltagere.
  Datoen for næste års fest er allerede fastlagt til 20. august 2005.    
  Festudvalget består af
  Hans Ole S43, Freya H28, Anker H27, Søren S19
  Flere opfordres til at melde sig.

  Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet.

Referent  Gunnar Madsen