Grundejerforeningen Kirsebærvænget

Referat af Grundejerforeningen Kirsebærvænget Ordinær generalforsamling

Onsdag den 7. oktober 2009 kl. 20:00


I Ellevang kirke Jellebakken 42, 8240 Risskov, stor mødelokale.

Pkt. 1. Valg af dirigent

 • Revisor Thomas Mohr Rasmussen blev valgt. Revisor kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligtindvarslet, men at generalforsamlingen skal afholdes i september måned jf. vedtægternes § 12.Generalforsamlingen vedtog at gennemføre generalforsamlingen alligevel.

Pkt. 2. Formandens beretning

 • Vand.: Ifølge Århus kommunes opmåling er afvanding i området ikke i overensstemmelse med kendelsen af 1973 (Vi er ikke blevet enige om deres opmålinger kontra vores). Århus Kommune's holdning er at grundejerforeningen har 2 muligheder: 1. at føre afvandingssystemet til en tilstand så det er som kendelsen fra 1973. 2. at få udarbejdet et nyt vandløbsprojekt som de herefter vil beslutte hvorvidt det kan træde i stedet for det fra 1973.
 • Ny asfalt er blevet lagt med den virkning, at vores bump ikke har den fart nedsættende virkning som ønsket. Århus kommune vil bede NCC om at kontrolmåle pilehøjder på vores bump.
 • Vi har lavet en afstemning om lukning af Nørresøvej og stemmerne fordeler sig som flg.: · 90 kunne stemme · 50 afgav sin stemme med 27 stemmer "for en lukning" 23 "mod en lukning" · som skrevet ud ville de stemmer som ikke blev afleverede blive optalt som "for en lukning" · DVS at 67 stemmer for en lukning og 23 stemmer mod en lukning. · Formanden skriver til Århus kommune og anmoder om lov til at lukke Nørresøvej mod Mosevej.
 • Grønne fortove. Bestyrelsen har modtaget en klage om at fortovene bliver brugt til langtidsparkering. Der er sågar en enkel beboer som har indrettet fortovet som privat parkeringsplads til biler og trailer. Bestyrelsen tager kontakt til Århus kommune for at få stoppet dette.
 • Afholdte arrangementer.: Fastelavnsfesten blev som traditionen byder afholdt på legepladsen med en masse børn og voksne, og som noget nyt i år var der kaffe/sodavand og fastelavnsboller til alle.
 • Skt. Hans aften blev en hyggelig aften med et fint bål. Der var tændt for grillen og sommervejret var med de som var til udendørs spisning.
 • Sommerfesten blev desværre aflyst pga. for ringe tilmelding.
 • Endvidere kan det oplyses, at der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, alle i en hyggelig stemning.

Pkt. 3 Fremlæggelse af revideret regnskab

 • Regnskabet blev fremlagt af Kasser Hans Ole Sørensen og blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer

 • 1. Forslag om nedsættelse af et " Dræbersnegleudvalg" stiller.: Thomas Mohr Rasmussen jf. bilag vedlagt endelig dagsorden. Thomas oplever "Dræbersnegle" som et stort og stigende problem og foreslår: "At Grundejerforeningen beslutter at gå aktivt ind i arbejdet med at bekæmpe dræbersneglene. Kun ved en fælles indsats, kan vi begrænse problemets omfang" Efter en kort dialog mellem de fremmødte omkring problemets omfang, valgte forslagsstiller at trække forslaget tilbage.
 • 2. Forslag om at bestyrelsen beder kommunen om at de skal stå for tilsyn med vores afvandingssystem (grøfter / rørlagte) stiller.: Jens Clausen, jf. bilag vedlagt endelig dagsorden. Jens Clausen supplerede sit forslag med oplysning om, at det er den enkelte grundejer, hvorpå grøfter/rørlægninger ligger, som har ansvaret for at disse lever op til forskrifterne. Glen Thorvaldsen svarede, at han synes at man på nuværende tidspunkt bør afvente, idet man fra "Vandudvalgets" side har stillet spørgsmålstegn ved rigtigheden af kommunens opmålinger og i den forbindelse har påvist en lang række punkter som vandudvalget vurdere er faktuelt forkert. I den forbindelse har man hen over sommeren forsøgt at få en aftale med kontaktpersonen i Århus kommune men foreløbigt uden held. Jens Clausen mener ikke, at der er noget at vente på, idet såvel kommunens som vandudvalgets opmålinger viser at grøfter/rørlægninger ikke er tilfredsstillende. Thomas Mohr Rasmussen undrer sig over uoverensstemmelserne mellem målingerne og tvivler på at der overhovedet har været nogle nede ved hans brønd i baghaven i forbindelse med kommunens opmålinger. Herefter var der blandt de fremmødte en generel diskussion af problemets omfang, hvor der fra flere sider blev argumenteret for at områdets tidligere vandproblemer generelt er blevet væsentligt mindre. Herefter blev foretaget afstemning om forslaget, med følgende resultat: 2 stemmer for forslaget 3 neutral 12 imod forslaget Forslaget blev derfor forkastet.
 • 3. Ændring af vedtægterne § 12  " Foreningen afholder generalforsamling hvert år i september måned." Ny ordlyd: " Foreningen afholder generalforsamling hvert år i september eller oktober måned. " stiller Hans Ole Sørensen & René Kvistgaard. Idet foreningens regnskabsår afsluttes pr. 31.8 er det vanskeligt tidsmæssigt at overholde det nuværende krav om afholdelse i september måned. Ændringen af vedtægten blev enstemmigt vedtaget.


Pkt. 5 Valg til bestyrelse

 • på valg: Kasser Hans Ole Sørensen (ønsker genvalg )                                                                                Bestyrelsesmedlem Glen Thorvaldsen (ønsker ikke genvalg)                                                           
  Suppleant Lehn Dahlstrøm Madsen (ønsker genvalg)                                                                     
  Suppleant Lars Graugaard (ønsker genvalg)                                                                                 
  Revisor Thomas Mohr Rasmussen (ønsker genvalg)
 • Lehn Dahlstrøm Madsen blev valgt til bestyrelsesmedlem mens Glen Thorvaldsen blev valgt som suppleant. Resten blev uforandret genvalgt. 


Pkt. 6 Fastsættelse af næste års kontingent, for perioden 1. september 2010 - 31. august 2011.
Samt procentfordelingen af indbetalte kontingenter jf. § 2 pkt. 3 og 4. og § 8 i vedtægterne

 • Der var en kort dialog om hvorvidt formuen i grundejerforeningen skulle være større end det nuværende niveau og om det derfor var tiden til at nedsætte kontingentet. Det blev også fremført at kontingentet for nogle kunne være en meget stor udgift og et lavere kontingent derfor måske kunne give flere medlemmer til grundejerforeningen. Efter afstemning blev det besluttet at det nuværende kontingent fastholdes på kr. 800,00 Endvidere blev der gjort opmærksom på, at der i regnskabet 2008/09 er anvendt en fordelingsnøgle på hhv. 75% til vej og 25% til grundejerforeningen, hvor det ved sidste års generalforsamling blev besluttet at fordelingen skulle være hhv. 60% og 40%. Der blev gjort opmærksom på, at fordelingen i regnskabsåret 2009/10 skal rettes til 60% og 40% mens fordelingen fra regnskabsåret 2010/11 blev fastsat til 75% og 25%. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7 Eventuelt

 • Hans Ole Sørensen oplyste at beboerne i området indenfor det seneste år havde modtaget tilbud om etablering af fibernet. Der var ikke et tilstrækkeligt antal husstande som havde interesse i dette og derfor bliver fibernettet ikke udrullet i området i denne omgang.

Referatet er udarbejdet af Lars Graugaard.
Risskov d. 3. november 2009.